Ali CİRİT

Ali CİRİT

İnsan Amelinden Sorumludur

İnsan, amellerinde hür ve serbesttir.Dileyen hayır işler, dileyen şer. Hayır veya şer, iyi veya kötü işlediği her amelinden kişi sorumludur. ... [Devamını Oku]

Müjdecinin Müjdecisi: İsa (as), Kudüs ve Mescid-i Aksâ

Ya Rabbi! Resûl-i Ekrem (Aleyhissalatü Vesselam) Efendimizin miraçta bütün Enbiya-yı izam ve Rusül-i Kiram Hazarâtına imamlık yaptığı âlî ... [Devamını Oku]

İnsan, Kültür ve Medeniyet İlişkisi

Kültür ve medeniyet kavramları kimi zaman aynı anlamda kullanılsa da aralarında bazı fark­­lılıklar vardır. Mesela, bir mil­letin ortaya koy... [Devamını Oku]

Kur’ân’ın Allah’ın Kelamı Olduğunu Nereden Bileceğiz?

Kur’ân’ın kelamullah olduğuna dair pek çok deliller vardır. Biz bu delillerden sadece on tanesini ele alacağız. Birincisi: Kur’ân’ın A... [Devamını Oku]

Nazar Haktır

Arapça asıllı olan nazar kelimesi “bakma, görme, bakış açısı” gibi anlamlara gelir. Ancak nazar kelimesi Türkçede, “Bazı kimselerin bak... [Devamını Oku]

Düğünlerimizde Nebevî Ölçülere Riayet Edelim

Her işimizde olduğu gibi düğünlerimizde de Allah’ın rızasına, Resul’ünün sünnetine uygun davranmalı, evlilikleri kolaylaştırmalıyız.... [Devamını Oku]

İman Amele, Amel İmana Kuvvet Verir

İman eden kimse, imanının kuvveti nispetinde sâlih amele sarılır, ibadetlerini yapar, günahlardan uzak durur. Böylece takva mertebesine ulaşır.... [Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretleri ve Sırat-ı Müstakim

“Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hulâsasından hâsıl olan adl ve adâlete işarettir. Şöyle ki: Tagayyür ve inkılap v... [Devamını Oku]

Huzur ve Mutluluğun Sebepleri

Huzur ve mutluluğun önemi büyüktür. İnsan ancak huzur dolu ve mutlu bir toplumda aklen, kalben ve ruhen rahat edebilir. Huzur içerisinde yaşanabi... [Devamını Oku]

Her Şeyin Dizgini Allah’ın Elindedir

Su, hava ve ateş unsurları gibi toprak unsuru da Allah’ın emrinde ve hükmü altındadır. Zilzâl suresinde geçen  بِاَنَّ رَبَّكَ ... [Devamını Oku]

Dünyadaki İmtihanın Hikmetleri

Bu dünya imtihan ve tecrübe, iyi ile kötüyü birbirinden ayırt etme yeridir. Bunun için birçok belalar, musibetler ve sıkıntılar olacaktır. İ... [Devamını Oku]

Rahm-i Mâderdeki İnsan

Rahm-i mâderdeki insan, görebilenler için, kâinat kitâb-ı kebirinde Rabbimizi bize tanıtan küçük ve perde ardında güçlü bir ayettir, bir di... [Devamını Oku]

Afetlerin Arkası Hayırdır

“Bir belâ, bir musibetten çekininiz ki, geldiği vakit, yalnız zâlimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar.” Deprem, sel, fırtına ve yangın... [Devamını Oku]

Hatt-ı Kur’ân

Hatt-ı Kur’ân, millî kültürümüz açısından bin yıllık köklü bir maziye sahiptir. Yazısında Kur’ân harflerini kullanan Osmanlı Türk... [Devamını Oku]

Küçük Bir Cennet: Aile

Aile, âdemoğlu için vazgeçilmez bir kurumdur. Aile kurumu ilk insan Hz. Âdem zamanından beri varlığını sürdürmektedir. Aile hayatının saade... [Devamını Oku]

Mucizât-ı Enbiya Haktır

Mucize dediğimiz peygamberlere mahsus harikulade olaylar, Allah’ın yaratmasıyla gerçekleşmektedir. Bu olağanüstü olaylar karşısında kafirler... [Devamını Oku]

İki Cihan Saadeti Nasıl Kazanılır?

Her insan mutlu olmak ister. Dünyada huzuru ve mutluluğu aradığı gibi ahirette de mesud ve bahtiyar olmak diler. Hâlbuki her iki cihanda saadete ma... [Devamını Oku]

Vatan Sevgisi

Bir milletin üzerinde yaşadığı ve hâkim olduğu topraklar vatandır. Vatan toprağında yurt tutan insanların vatanına karşı duyduğu sevgi, va... [Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretleri ve Cihad

Üstad Bediüzzaman Hazretleri hayatı boyunca dâhilde ve hâriçte, maddi ve manevi mücahede tarzında mücadelesini sürdürmüştür. Bu çerçevede... [Devamını Oku]

Niçin Oruç Tutmalıyım?

Oruç, kamerî aylardan Ramazan ayında tutulur. Çünkü İslamiyet’te ibadetler hicrî takvimdeki kamerî aylara göre yapılır. Hicrî takvim, Peyg... [Devamını Oku]

Toplum ve Ahlak

İnsan için ahlaki değerlerin önemi büyüktür. İnsan ancak ahlaklı bir toplumda aklen, kalben ve ruhen rahat edebilir. Huzur içerisinde yaşanabi... [Devamını Oku]

Asıl Vatanımız Cennet

“Muhakkak ki îmân edip sâlih ameller işleyenler ise, iman etmeleri sebebiyle Rableri, onları altlarından ırmaklar akan Naîm cennetlerinde (mük... [Devamını Oku]

Allah, Misafirlerini Yolda Bırakmaz!

İnsan bir yolcudur. Âlem-i ervahtan başlayan bu yolculuk anne karnından, çocukluktan, gençlikten, ihtiyarlıktan geçerek ölümle birlikte kabre u... [Devamını Oku]

Niçin Dua Etmeliyim?

“(Ey Resulüm!) De ki: Eğer duanız olmasa Rabbim size ne diye ehemmiyet versin.” Dua, güçsüzlüğünü ve ihtiyacı­nı ortaya koyarak Allah’... [Devamını Oku]

Niçin İbadet Etmeliyim?

Allah emrettiği için, Allah’ın rızasını kazanmak için, Allah’ın habibi, Sevgili Peygamberimiz (sav) imandan sonra en çok ibadete önem verdi... [Devamını Oku]

Huzur ve Güven Ortamı

İnsanlık bugün huzur ve güven ortamına her zamankinden çok daha muhtaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak için öncelikle bize lazım olan Allah’a ... [Devamını Oku]

İnsan ve Duyguları

İnsanda korku, ümit, üzüntü ve sevinç gibi pek çok duygular vardır. Bu duygular insana Allah tarafından verilmiştir. İnsan, bu duygularla iç ... [Devamını Oku]

Kur'an Müminlere Şifadır

“De ki, o iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır”  Kur’an-ı Kerim, Allah’ın gönderdiği semavî kitapların so­nun­cusudur ve Hât... [Devamını Oku]

Sünnet Güvenilir Bir Rehberdir

Veda hutbesinde Sevgili Peygamberimiz (sav) Kur’an ve Sünnete sarıldığımız müddetçe asla yolumuzu şaşırmayacağımızı haber vermiştir. Ş... [Devamını Oku]

Namaz Nedir?

Allah, kendisini tanıttırmak için şu kâinat sarayını inşa etmiştir. Namaz, O’nu  tanımaktır. Allah, eşsiz sanatlarıyla her şeyin kend... [Devamını Oku]

Hatt-ı Kur'an'ın Dini, Milli ve Kültürel Yönleri

Şanlı tarihimizin ve kültürümüzün en önemli unsurlarından birisi şüphesiz ki yazımızdır. Bizi biz yapan temel öğelerden birisi, günümü... [Devamını Oku]

Din mi Milliyet mi Esas Olmalı?

Bediüzzaman Hazretleri, hayatı boyunca tevhid akidesini ders vermiş ve müstakim hayat sürmüş bir İslam mütefekkiridir. “Din-i Muhammedî (sav)... [Devamını Oku]

Sünnet Günümüze Kadar Korunmuştur

Sünnet, Peygamber Efendimize (sav) nisbet edilen söz, fiil ve takrirlerin tümüdür. Takrir ise Allah Resulünün (sav) yapıldığını gördüğü b... [Devamını Oku]

Sünnetin Dört Fonksiyonu

Istılah anlamı ola­rak sün­net, Peygamber Efen­di­mize (sav) nisbet edilen söz, fiil ve tak­rirlerin tümüdür. Tak­rir ise Al­lah Resulünü... [Devamını Oku]

Kalb Nedir?

Kalb sözlükte, iki akciğer ara­sında ve biraz solda bulunan, emme basma bir tulumba du­ru­munda, vücuttaki kanı ak­ci­ğerlere ve akciğerlerd... [Devamını Oku]

Mucizelerin Hakkaniyeti

Hazreti Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm nübüvvet (peygamberlik) dava etmiştir. Da­va­sına delil olarak Allah kelamı Kur’an-ı Kerim başta ol... [Devamını Oku]

Nurlu Bir Sabahtı

Artık yaz sıcakları iyice bastırmaya başlamıştı. Gül diyarının bağ ve bahçelerinden geçerek epeydir özlem duyduğu köyüne nihâyet varab... [Devamını Oku]

Risâlet-i Ahmedîye(Asm)’ın Onbeş Delili

Resûl-i Kibriyâ Aleyhissalâtü Vesselam’ın peygamberliğini ispat eden deliller had ve hesaba gelmez. Fakat burada denizden bir katre tarzında O Z... [Devamını Oku]

Mahkeme Müdâfaalarında Bedîüzzaman Hazretleri

Bedîüzzaman Hazretleri hicrî 14. asırda yaşamış büyük bir islâm âlimidir. Ehl-i sünnet itikadını muhâfazaya çalışan son devrin en mühi... [Devamını Oku]

Onlar Namazlarında Huşu İçindedirler

Mukaddes dinimizde bedenle yapılan amellerin fihristesi namazdır. İnsanı çirkin işlerden ve kötülüklerden alıkoyan namazdır. Dinimizin direği... [Devamını Oku]

Müslümanca Yaşamak

İslâm dini Allah tarafından en son ve en mükemmel din olarak Hatemü’l-Enbiya (asm) aracılığıyla bütün insanlığa tebliğ edilmiştir. Kelim... [Devamını Oku]

Duâm Niçin Kabul Olmuyor?

Duâ lügatte, Allah’a (cc) karşı rağbet, niyaz, tazarru, yalvarmak,  Cenâb-ı Hak’tan hayır ve rahmet dilemek. Allah’ın rızasını talep e... [Devamını Oku]

Tesettür Kadınlar İçin Fıtrîdir

Evet, tesettürün ne derece fıtrata(yaratılışa) uygun olduğunu anlamak için şu maddeleri gözden geçirelim: Kadınlar, yaratılış itibariyle z... [Devamını Oku]