Bediüzzaman Hazretleri ve Sırat-ı Müstakim

198.sayı Risale-i Nur
“Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hulâsasından hâsıl olan adl ve adâlete işarettir. Şöyle ki: Tagayyür ve inkılap ve felâketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskân edilen ruhun yaşayabilmesi için üç kuvvet ihdas edilmiştir. Bu kuvvetlerin birincisi, menfaatleri celb ve cezb için kuvve-i şeheviye; ikincisi, zararlı şeyleri def’ için kuvve-i gadabiye; üçüncüsü, nef’ ve zararı, iyi ve kötüyü birbirinden temyiz için kuvve-i akliyedir. Lâkin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir had ve bir nihâyet tayin edilmiş ise de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan, bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mert...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız